« Közösségi szolgálat

Általános információk

Hivatalos információk, egyszerűsített összefoglaló, törvényi háttér, részletes leírás, módszertani segédlet az Iskolai Közösségi Szolgálatról.

 

Egyszerűsített összefoglaló
(utolsó frissítés: 2015.01.01)

 

1.) Általános irányelvek

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
(Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”
(Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

A közösségi szolgálat és az önkéntesség fogalma elkülönül egymástól a két fogalom azonos elemei ellenére. Mivel nem részhalmaza a közösségi szolgálat az önkéntességnek nem tartozik a Köt. hatálya alá, céljait érdemes összehangolni a hazai önkéntességre vonatkozó nemzeti stratégia célrendszerével.
(Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020, 1068/2012. (III.20.) kormányhatározat, I. Helyzetelemzés 1. Az önkéntesség meghatározása)

 

2.) A középiskola feladata

A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.
(A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések, 133. § (1) )

A diákok az iskolai által kínált lehetőségek közül választhatnak. Javaslati lehetőséggel élhetnek az iskola felé, hogy milyen feladatokat látnak célszerűnek.
(Közösségi Szolgálat Portál)

 

3.) Évfolyamok

A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. , 133. § (4)

A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
(Közösségi Szolgálat Portál)

Az AKG a 6+1 évfolyamos tagozat keretében 9-12. évfolyamon (9., 10., 11ny., 11., 12.), az 1+4 osztályos tagozaton 9ny-12. (9ny, 9., 10., 11., 12.) évfolyamon biztosít lehetőséget az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésére.
(AKG Nevelőtestületi döntés – javaslat)

 

 

4.) Keretek

A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi, – (mentor biztosítása kötelező)
b) a szociális és jótékonysági, – (mentor biztosítható)
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési – (mentor biztosítása kötelező)
területen folytatható tevékenység.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. , 133. § (2), (3) )

 

 

5.) Időkeret

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. , 133. § (5) )

A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. , 133. § (6) )

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítségével alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a tevékenység.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. , 133. § (7) )

A 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről hatálya ugyan nem terjed ki a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra (2005. évi LXXXVIII. törvény 1. § (2) ), azonban egyes részei a szervezéskor megfontolandók. Ezek a következők:

A fogadó intézmény kiválasztásában szempont lehet, hogy rendelkezik-e már önkéntesek fogadásában tapasztalattal.

Részletek a 2005. évi LXXXVIII. törvényből (5. §)
(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

 

6.) Helyszín

A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. , 133. § (2b) )

 

 

7.) Dokumentáció

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. , 133. § (8) )

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, a szükséges dokumentumokat pedig 5 évig meg kell őrizni,

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45. , 133. § (9) )

 

 

Záradék:

47. A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot.

 

8.) Az Iskolai Közösségi Szolgálat szervezése az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban

a) A diákok, a szülők és a patrónusok minden tanév szeptemberében tájékoztatást kapnak a közösségi szolgálat szervezésével megbízott pedagógustól a közösségi szolgálattal kapcsolatos információkról, lehetőségekről.

b) A diákok minden tanév szeptember 30-ig az iskola által biztosított lehetőségek alapján írásban (Jelentkezési lap) és online felületen jelentkeznek az aktuális tanévben végzendő közösségi tevékenységekre. A jelentkezések ellenőrzése, továbbá a Jelentkezési lapok begyűjtése a patrónusok feladata.

c) A jelentkezések feldolgozását követően a diákok e-mailben kapnak értesítést az egyes tevékenységek felkészítési időpontjáról. A felkészítésen részletes tájékoztatást kapnak: a tevékenység céljáról, a megvalósítás helyszínéről, a kontaktszemély elérhetőségéről, az időbeosztásról és minden további információról.

d) Az adott tevékenység megkezdése előtt legkorábban 8 nappal a diák köteles átadni patrónusának azon szülői nyilatkozatot, amely egészségi állapotát hivatott igazolni. A szülői hozzájáruló nyilatkozat egészségügyi állapotról dokumentumot a patrónusok adják át a közösségi szolgálat szervezésével megbízott pedagógus részére.

e) A diákok a közösségi szolgálatról naplót kötelesek vezetni. A közösségi szolgálati napló ellenőrzése a patrónusok feladata.

f) A tanulók iskolai közösségi szolgálati naplóját a patrónusok minden tanév június 1-ig átadják a közösségi szolgálat szervezésével megbízott pedagógus részére, aki ez alapján előkészíti a végleges év végi dokumentációk adatait.

g) Az évfolyam-osztályfőnökök minden hónap utolsó napján naprakész információkat érhetnek el az egyes tanulók által teljesített közösségi óraszámokról, illetve dokumentációs állapotról az AKG Iskolai Közösségi Szolgálat zártrendszerű nyilvántartási felületén.

h) A közösségi szolgálat szervezésével megbízott pedagógus az iratkezelési szabályzatában rögzített formában a közösségi szolgálat dokumentációját elkészíti és legkésőbb 5 nappal a bizonyítványosztást megelőzően az évfolyam-osztályfőnökök rendelkezésére bocsátja.

i) A közösségi szolgálat szervezésével megbízott pedagógus  feladata a közösségi szolgálat során teljesített óraszámok osztálynaplóban történő rögzítése.

j) A patrónusok a közösségi szolgálat szervezésével megbízott pedagógus, illetve az évfolyam-osztályfőnökök által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az adott tanévben teljesített közösségi szolgálat óraszámokat a bizonyítványba és a törzslapra átvezeti.

k) A bizonyítványban és a törzslapon szereplő záradék szövege: XXXXXXXXXXX

 

 

 

Részletesebb leírás (Közösségi Szolgálat Portál)>>

Törvényi háttér>>

Módszertani anyagok pedagógusok számára>>

Hozzászólás

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük.