« Általános iskola

Tanítóink – a kísérők

 

Minden gyerek egyéni fejlődését és haladását egy speciális szerepben lévő felnőtt szakértő segítő követi, akit kísérőnek nevezünk, aki az osztály mellett a tanítói feladatokat látja el. A kísérő 6-10 gyerek személyes támogatója az alapiskolában. Az a kompetens felnőtt, aki a legjobban ismeri a hozzá tartozó gyerekeket, közvetlen és közvetett formában is tudatos érték- és normaközvetítő. Mintát ad, utat mutat, ugyanakkor rugalmasan kezeli, ha eltérnek útmutatásától. Feltárja a helyzetet, új megközelítést hoz, és változtat, ha ezt látja szükségesnek, tudatosan építi kapcsolatát a gyerekekkel és segíti őket, hogy egyre magabiztosabban és önállóbban éljék iskolai életüket. Egyfajta védőhálót hoz létre a gyerekeknek, megteremtve az adott életkorban szükséges és fontos biztonságot, miközben megadja a fejlődéshez szükséges szabadságot is.

Iskolánk alapelve, hogy közösségben valósulnak meg a gyerekek egyéni útjai. A kísérő két kísérő társával és az osztálypárhoz tartozó három másik kísérő társával szoros együttműködésben végzi munkáját.

A kísérő feladatai:

 • Részt vesz az iskolánkba jelentkező családok kiválasztásában, a felvételi folyamat előkésztésében, zökkenőmentes lebonyolításában és a döntéshozatalban.
 • Két kísérőtársával szoros együttműködésben a bevezető szakasz végéig közösen dönt arról, hogy kik lesznek azok a gyerekek (6-10 fő), akiknek a személyes támogatója lesz a hat év során.
 • A gyerekek személyiségjegyeinek, otthoni körülményeinek, adottságainak, érdeklődésének, motivációinak és képességeinek feltérképezése, a változások és a fejlődés figyelemmel kísérése.
 • A kísérő szoros kapcsolatot tart a szülőkkel. Tájékoztatja őket a gyerekek iskolai jelenlétéről és haladásáról, egyezteti velük az egyéni fejlesztési terveket, az iskolai programokat.
 • Tervezetten, a többi kísérővel együttműködve, végzi a gyerekek életkorához igazodó mentálhigiénés, önismereti és kommunikációs fejlesztést, segíti szociális készségeik fejlesztését és csoportba történő beilleszkedésüket.
 • A gyerekek egyéni útjának tudatos, személyre szabott támogatásához hosszú távú fejlesztési program kidolgozása, és az aktuális helyzetnek megfelelő folyamatos korrigálása.
 • Tájékoztatja a gyerekekkel foglalkozó többi szakembert. Megosztják egymással a gyerekekkel kapcsolatos tudásukat, benyomásaikat, észrevételeiket azzal a céllal, hogy a kisérők a lehető legtöbb szempontot figyelembe véve tervezzék az egyéni utakat.
 • Szükség esetén a közösségi beilleszkedés, illetve az egyéni út érdekében a napi tevékenység személyes támogatásához egyéni eljárásokat, személyesen kiemelt szabályokat, eszközöket alakít ki, amiket a szülőkkel és a pedagógusokkal egyeztet, a tanulóval közös megállapodásban rögzít.
 • A kísérő napi szinten segítséget nyújt a gyerekeknek célkitűzéseik végiggondolásában és tevékenységeik megtervezésében. Erőfeszítéseiket, elért eredményeiket követi. Elemző, konstruktív, és pozitív megerősítésre hangsúlyt fektető, rendszeres visszajelzést ad és ösztönzi az önértékelésüket.
 • Spontán helyzetben facilitáló és mediáló szerepben szólal meg a kísérő, kérdésfeltevésekkel és nem kész válaszokkal segíti a gyereket a helyzet, saját viselkedése, érzései, tettei, feladatvégzése stb. megítélésében.
 • Félévkor és év végén az értékelőhöz kapcsolódó kiemelt egyéni beszélgetéseket a gyerekekkel és szülőkkel.
 • Részt vesz a gyerekeket érintő iskolai döntésekben, azokban a hozzá tartozó gyerekek érdekeit képviseli, illetve részt vesz a rájuk vonatkozó intézményi, szakmai, pedagógiai döntésben.
 • A kísérő feladata a gyerekek egyéni útjához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó digitális rendszerek kezelése.
 • Elvégzi a gyerekek nyilvántartásával, tanulói jogviszonyával kapcsolatos feladatok rá eső részét.

A kísérő feladata a nagyobb (24 és 48 fős) gyerekcsoport tevékenységének szervezése során:

 • Együttműködés a 3 fős szűkebb és a 6 fős kisiskolai tanítói csoporttal tervezésben, tevékenységirányításban és szervezésben a közösen kialakított munkamegosztás alapján.
 • A csoportdinamikai folyamatok tudatos értelmezése, elemzése és a csoportkohézió megteremtésének tudatos segítése.
 • A gyerekcsoportokra vonatkozó szabályok és normák közös kidolgozásában való részvétel és szerepvállalás az egyeztetett normák érvényesítésében, és az ezt támogató környezet közös kialakításában.
 • Aktív szerepvállalás a reggeli kezdőkör tervezésében és vezetésében, a kisebb és nagyobb csoportok együttműködésének fejlesztésében, irányításában.
 • Mindennapi részvétel az alapkészségek sáv tevékenységének irányításában, projektek és a délutáni sávok tevékenységeinek kidolgozásában és irányításában.
 • A közösen szervezett szülői találkozók előkészítése, lebonyolítása.
 • Résztvevő szerepvállalás a közös programok szervezésében, lebonyolításában, a többi kísérővel közösen, az azokon való részvétel, illetve a gyerekek aktív részvételének támogatása. A nagyobb vagy teljes iskolai közösséget érintő programok, hagyományok adott kisiskolára vagy csoportra vonatkozó részének előkészítése, lebonyolítása, és az azokon való részvétel.
 • Az aktuális időszak céljához kapcsolódó iskolán kívüli lehetőségek felkutatása, külső programok, összejövetelek szervezése, segítése, támogatása.